FANDOM


RAP

Un retorn al passat cobrint la fàbrica.

Un retorn al passat (RAP) és un programa, generalment usat per en Jeremie, que consisteix en tornar unes hores al passat per a revertir els atacs causats per XANA. El retorn al passat fa més fort a XANA.

Dades ďinterès

  • El seu efecte més visible és un raig de llum blanca que es suposa cobreix tota la Terra.
  • Tot i que s’ha repetit fins a la sacietat que, si mor algú durant un atac de XANA, el programa de la volta al passat no el farà tornar a la vida, la veritat és que no existeix cap prova que confirmi aquest dada. Ľúnica vegada que s’ha esmentat aquest detall ha estat en el capítol 26 (Començament en fals), per ľUlrich Stern.
  • Seguint amb el tema dels viatges en el temps, en ľepisodi 52 (La clau) es dóna a entendre que en Franz Hopper ha estat retrocedint en el temps durant més de 7 anys per poder construir el superordinador i incorporar noves millores, entre les quals s’esmenta la construcció i instaŀlació dels escàners. Això no té cap sentit, ja que si per exemple el dia 6 la fàbrica és destruïda i es fa un RAP fins el dia 2, la fàbrica i tot ľequip tindran el mateix aspecte que el dia 2, de manera que tot el que s’hagi afegit els dies 3, 4, 5 i 6 senzillament hauria desaparegut. A més, fins que transcorren diversos dies al diari de Franz Hopper, aquest no esmenta res del RAP, i diu que ľha descobert molt després, de manera que aquesta repetició del dia 6 de juny no té sentit.
  • Si Franz Hopper no hagués invertit el temps (i suposant que els homes de negre li haguessin deixat tranquil, cosa poc probable), hauria acabat de construir ľordinador en algun moment del 2001, ďacord amb el nombre de “retrocessos” que dóna.
  • Curiosament, els programes instaŀlats a ľordinador es mantenen encara que faci un RAP, fins abans del moment en què Jeremie els instaŀla per primera vegada.
  • Als llibres ľhan suprimit.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.